Zhu Xi, "Xuexiao gongju siyi." in Zhou Wengong wenji, Sibu Congkan ed., 69.20a-28b.