Yue Ke, Tingshi (Beijing: Zhonghua shuju, 1981), pp. 119-120.